GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Skarbnik

Skarbnik Gminy

Bożena Krzysztoń

Skarbnik Gminy

 

Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu) realizuje w szczególności zadania wynikające z uchwał Rady oraz przepisów o finansach publicznych w tym:

 1. pełni rolę kierownika referatu finansowo-księgowego,
 2. przygotowuje wstępny projekt budżetu i uchwały budżetowej, 
 3. opracowuje projekt układu wykonawczego budżetu,
 4. dokonuje na bieżąco ocen i analiz realizacji budżetu, występuje z inicjatywą zmian w budżecie,
 5. sporządza informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku,
 6. sporządza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz inne sprawozdania finansowe wymagane przepisami prawa,
 7. odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań Gminy,
 8. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad rachunkowości w realizowanych zadaniach przez Gminę oraz podległe jednostki,
 9. wykonuje zadania i obowiązki wynikające z art. 54 ust.1 ustawy o finansach publicznych: prowadzi rachunkowość jednostki, wykonuje dyspozycje środkami finansowymi, dokonuje kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 10. opracowuje projekty aktów w sprawach przepisów regulujących gospodarkę finansową (inwentaryzacji, archiwizacji, kontroli i obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie; obrotu drukami ścisłego zarachowania; gospodarki kasowej; zakładowego planu kont i inne w zakresie finansowym),
 11. nadzoruje opracowanie projektów uchwał Rady z zakresu gospodarki finansowej Gminy oraz jednostek organizacyjnych,
 12. udziela kontrasygnaty czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne,
 13. prowadzi ewidencję środków trwałych,
 14. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 15. opracowuje projekty zakresów czynności dla pracowników referatu w porozumieniu z Sekretarzem Gminy,
 16. udziela instruktażu pracownikom referatów, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie finansów,
 17. uczestniczy w posiedzeniach Rady,
 18. współpracuje w przygotowaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych,
 19. opracowuje prognozy finansowe i okresowe informacje o realizacji budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
 20. sprawuje nadzór i dokonuje kontroli dokumentów pod względem formalno - prawnym, podpisuje polecenia przelewu i czeki,
 21. sprawuje nadzór nad zamówieniami publicznymi w zakresie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych,
 22. dokonuje kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych w zakresie ustalonym w załączniku Nr 3 do regulaminu,
 23. wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza.
 
Powrót