GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Wójt Gminy

Wójt Gminy Wysokie

Dorota Dobrzyńska

Wójt Gminy Wysokie

 

Do zadań Wójta należy w szczególności:

 1. gospodarowanie mieniem komunalnym w granicach zwykłego zarządu,
 2. przedstawianie Radzie projektów uchwał i określanie sposobu wykonania uchwał,
 3. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 4. przedstawianie projektu budżetu pod obrady Rady i jego wykonywanie, przedkładanie uchwał i zarządzeń podejmowanych w tym zakresie organom nadzoru oraz podawanie ich do wiadomości publicznej,
 5. współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień,
 6. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych decyzji w sprawach należących do zadań Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz,
 7. upoważnianie pracowników do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 
 8. pełnienie funkcji administratora danych,
 9. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,
 10. kierowanie działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej, zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
 11. dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu oraz kierowanie pracą Urzędu,
 12. powierzanie prowadzenia spraw Gminy w swoim imieniu pracownikom,
 13. zapewnienie realizacji kontroli ustalonych zadań oraz przestrzegania prawa,
 14. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między referatami Urzędu, 
 15. wydawanie przepisów wewnętrznych o charakterze porządkowym i regulujących pracę Urzędu (regulaminów, instrukcji, zarządzeń),
 16. kontrolowanie przestrzegania przez podległe i nadzorowane przez siebie jednostki organizacyjne realizacji procedur i celowości dokonywania wydatków oraz działalności jednostek,
 17. przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg, wniosków i petycji,
 18. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli od spadkobierców,
 19. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady,
 20. zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych,
 21. zapewnienie realizacji zadań obronnych,
 22. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy,
 23. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy i   samorządowych instytucji kultury,
 24. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
 25. dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników.
 
Powrót