GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Sekretarz

Sekretarz Gminy

Beata Sagan

Sekretarz Gminy

 

Do zadań i kompetencji Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania Urzędu,
 2. udział w Sesjach Rady,
 3. koordynowanie prac w poszczególnych referatach i samodzielnych stanowiskach pracy związanych z opracowaniem materiałów pod obrady Rady,
 4. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy Urzędu i koordynowanie działań poszczególnych referatów oraz stanowisk,
 5. zapewnienie warunków organizacyjnych dla sprawnego funkcjonowania Urzędu, a zwłaszcza dbanie o efektywność i dyscyplinę pracy oraz należyte załatwianie spraw mieszkańców Gminy,
 6. wnioskowanie w sprawach awansowania, wyróżnienia i karania pracowników,
 7. sporządzanie projektu struktury organizacyjnej Urzędu, w tym opracowywanie statutu i regulaminu organizacyjnego oraz towarzyszących zarządzeń,
 8. koordynowanie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników zobowiązanych do składania oświadczeń,
 9. nadzór nad stosowaniem zasad rzetelności i terminowości załatwiania spraw w Urzędzie,
 10. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w czasie nieobecności Wójta i Zastępcy Wójta,
 11. koordynowanie zadań związanych z organizacją referendów,  wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych, ławników,
 12. koordynowanie działań dotyczących organizacji szkoleń i narad pracowniczych,
 13. opracowywanie zakresów czynności dla pracowników, wnioskowanie o ustalenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników,
 14. współdziałanie z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie opracowywania statutów i regulaminów, udzielania pełnomocnictw,
 15. nadzór nad prawidłowym obiegiem, ewidencją i przechowywaniem dokumentów i pism wpływających do Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 16. podpisywanie pism i decyzji w granicach udzielonego upoważnienia przez Wójta,
 17. nadzorowanie spraw w zakresie służby przygotowawczej w Urzędzie,
 18. przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie ustalonym w załączniku nr 3 do regulaminu organizacyjnego Urzędu,
 19. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji związanej z naborem na stanowiska urzędnicze,
 20.  koordynowanie przeprowadzania konkursów na wolne stanowiska urzędnicze oraz prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych,
 21. współpraca z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywanych zadań i sprawowanego nadzoru, 
 22. nadzór nad rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji,
 23. wykonywanie  innych zadań i czynności powierzonych przez Wójta,
 24. pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
 
Powrót