GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Sesje Rady Gminy / Zawiadomienia o sesji

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 23-06-2021

XXV sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXV sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 9.00 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem na dolnej sali gimnastycznej.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wysokie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy za rok poprzedni i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Wysokie.
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 i zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2020 oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wysokie z wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wysokie.
 10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wydanej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Wysokie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wysokie z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wysokie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na terenie gminy Wysokie na rok szkolny 2021/2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
 20. Zapytania i wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Wysokie.
                                                                Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                                                                                 Andrzej Deruś

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r, poz. 713 ze zm.) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

 
 
Autor: Gmina Wysokie
Powrót