r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Świadczenia rodzinne - Zasiłek rodzinny i dodatki.
Informacja:

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lipca 2015r. poz. 995 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, wchodząca w życie od dnia 1 stycznia 2016r.

Nowelizacja wprowadza rozwiązania, zgodnie z którymi przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych (kryterium ogólne - 674 zł lub dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - 764 zł) nie  w każdym przypadku będzie powodowało utratę prawa do świadczeń.


W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej rodzinę do świadczeń rodzinnych, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują    w wysokości różnicy pomiędzy łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą zostało przekroczone kryterium dochodowe.

W przypadku, gdy ustalona wysokość zasiłków rodzinnych wraz dodatkami przysługująca danej rodzinie jest niższa niż 20,00 zł świadczenia te nie przysługują.

Od dnia 1 stycznia 2016r. rodziny, które dotychczas nie miały prawa do świadczeń rodzinnych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, mogą wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w oparciu o nowe przepisy prawa.


ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim

 2. cudzoziemcom - pod warunkiem:

 • zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

 • wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu,

 • przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,

 • przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Osoba wymienione powyżej w trakcie okresu zasiłkowego w którym pobiera świadczenia musi zamieszkiwać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

 • Zasiłek rodzinny jest przyznawany na wniosek jednego z rodziców dziecka, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka lub osoby uczącej się.

 • Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem właściwym na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

 • Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października, wnioski można składać od dnia 1 września.

 • Składając wniosek na nowy okres zasiłkowy osoby które złożą wnioski w miesiącu wrześniu mają gwarantowaną wypłatę świadczeń w miesiącu listopadzie, osobom które złożą wnioski o przyznanie świadczeń w miesiącach październik-listopad świadczenia są wypłacane najpóźniej do końca grudnia.

 • Składając wniosek w czasie trwania okresu świadczeniowego świadczenia są przyznawane od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca października, czyli końca okresu zasiłkowego.

Wymagane dokumenty:
 • akty urodzenia dzieci,

 • kopia dowodu osobistego wnioskodawcy,

 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające uzyskany dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - dotyczy pełnoletnich członków rodziny,

 • zaświadczenie z właściwego urzędu gminy potwierdzające posiadanie lub nieposiadanie gospodarstwa rolnego - dotyczy wszystkich członków rodziny,

 • zaświadczenie o pobieraniu stypendiów szkolnych lub studenckich,

 • zaświadczenie o uczęszczaniu przez dziecko do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej,

 • orzeczenie o niepełnosprawności,

 • wyrok orzekający rozwód,

 • wyrok zasądzający świadczenie alimentacyjne,

 • zaświadczenie organu egzekucyjnego o wysokości otrzymanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy świadczeń alimentacyjnych lub potwierdzenia wpłat,

 • w przypadku osób posiadających zameldowanie poza gminą w której chcą się ubiegać o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami niezbędne jest zaświadczenie z właściwej instytucji potwierdzające, że nie ubiegają się o przyznanie świadczeń w miejscu swojego zameldowania,

 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - dotyczy wszystkich członków rodziny,

 • oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - dotyczy wszystkich członków rodziny,

 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na które ma być przelewany zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje:
 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

 3. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje w/w osobom:
 1. do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub

 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

 3. do 24 roku życia dziecka, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Dochód na jednego członka rodziny uprawniający do pobierania świadczenia nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł, w przypadku gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.
Aktualna wysokość zasiłku rodzinnego oraz poszczególnych dodatków wynosi:
Zasiłek rodzinny:
 1. dla dziecka do 5- tego roku życia - 95,00 zł,

 2. dla dziecka między 5- tym a 18-tym rokiem życia - 124,00 zł,

 3. dla dziecka powyżej 18-tego roku życia - 135,00 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 • urodzenia dziecka - 1000,00 zł (jednorazowo),

 • opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł,

 • samotnego wychowywania dziecka - 193,00 zł lub 386,00 zł

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł,

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5- tego roku życia 90,00 zł, powyżej 5- tego roku życia 110,00 zł,

 • rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł,

 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości gdzie jest siedziba szkoły - 113,00 zł, w związku z dojazdem z miejscowości zamieszkania do miejscowości w której jest siedziba szkoły - 69,00 zł.

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka:
 • przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł,

 • przysługuje jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez nie 1 roku,

 • przysługuje na każde urodzone lub przysposobione dziecko,

 • przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego bądź zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego:
 • przysługuje w kwocie 400,00 zł miesięcznie, w przypadku przysługiwania dodatku za niepełne miesiące wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku za każdy dzień,

 • przysługuje jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka przez okres: 24 miesięcy kalendarzowych, 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • w sytuacji korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje opiekunów dziecka przysługuje tylko jeden dodatek,

 • nie przysługuje gdy: osoba starająca się o jego przyznanie bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego nie pozostawała w stosunku pracy dłużej niż 6 miesięcy, osoba podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
 • przysługuje w wysokości 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci,

 • przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka w sytuacji gdy nie zostały zasądzone alimenty

 • z powodów takich jak: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, - przysługuje osobie uczącej się gdy oboje rodzice nie żyją.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:
 • przysługuje w kwocie 90,00 zł miesięcznie,

 • przysługuje jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji:
 • przysługuje miesięcznie w wysokości 80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia
  5- tego roku życia oraz 100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5- tego roku życia do ukończenia 24 roku życia,

 • przysługuje jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka albo osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją i kształceniem dziecka niepełnosprawnego;

 • przysługuje na dziecko które: do 16-tego roku życia legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, powyżej 16 - tego roku życia ale do ukończenia 24 roku życia legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
 • przysługuje raz w roku w wysokości 100,00 zł w związku z rozpoczęcie nauki w szkole lub rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówki),

 • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego,

Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania:
 • wyróżnia się dwie odmiany tego dodatku do zasiłku rodzinnego:

 1. wynosi 50,00 zł miesięcznie i przyznawany jest gdy dziecko podejmuje naukę poza miejscem zamieszkania i dojeżdża do miejscowości w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej,

 2. wynosi 80,00 zł miesięcznie i przyznawany jest gdy dziecko podejmuje naukę poza miejscem zamieszkania i w związku z tym zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

 • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 • dodatek jest przyznawany na okres roku szkolnego tj. 10 miesięcy (z wyłączeniem okresu wakacji letnich).Świadczenia opiekuńcze

Informacja dot. zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1506) do opiekuńczych

Dnia 1 października 2015 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz.1506), polegająca na:

- możliwości dobrowolnego przystąpienia do rolniczego ubezpieczenia społecznego osób, które podlegały ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik   i zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z uzyskaniem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych albo zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przez okres pobierania tego świadczenia albo zasiłku do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz opłacaniu za te osoby składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przez wójta;

- nałożeniu obowiązku na KRUS do niezwłocznego przekazywania właściwemu wójtowi odpisu decyzji stwierdzającej podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez osobę, która złożyła wniosek o objęcie ubezpieczeniem z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna;

-  możliwość rezygnacji z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osób już pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (dotyczy osób, które po złożeniu oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywanej pracy w gospodarstwie rolnym straciły status do ubezpieczenia społecznego rolników)

  W związku z powyższym osoby, pobierające już świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, które chcą odstąpić od ubezpieczenia w ZUS i powrócić do ubezpieczenia w KRUS mogą złożyć wniosek w terminie 6 miesięcy od dnia 1 października 2015 roku, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem w godzinach: środa 8.00-16.00, poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek

Od stycznia 2013 r. świadczenia opiekuńcze dzielą się na : zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne. W związku z czym obowiązują nowe zasady nabywania w/w świadczeń a więc:
 
1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałe współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku gdy spełnione są łącznie warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób w/w lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub 
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia

Świadczenie pielęgnacyjne:

 • Od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 800 zł - co w połączeniu z realizowanym w 2014 r. rządowym programem w wysokości 200 zł miesięcznie, daje łączną wysokość wypłacanego świadczenia na poziomie 1000 zł miesięcznie.
 • Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1200 zł miesięcznie. Natomiast od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1300 zł miesięcznie (równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia netto).
 • Od 1 stycznia 2017 roku przewidziana została coroczna waloryzacja wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, polegająca na corocznym wzroście wysokości tego świadczenia o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.
 
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej
z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury 
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?
 • Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane na wniosek osoby podejmującej się opieki nad osobą niepełnosprawną.

 • Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem właściwym na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy

 • Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest na okres trwania orzeczenia niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (do ostatniego dnia miesiąca w którym kończy się orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

 • W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy - licząc od dnia wydania orzeczenia - to prawo do świadczenia ustalane jest od miesiąca w którym został złożony wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

Do wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia
 • Orzeczenie o niepełnosprawności ( znaczny stopień niepełnosprawności lub I grupa inwalidzka);

 • ksero dowodu osobistego (osoba ubiegająca się i osoby nad którą sprawowana będzie opieka);

 • Numer konta bankowego;

 • Oświadczenie osoby ubiegającej się, rodzeństwa oraz osoby nad którą sprawowana będzie opieka;

 • Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych na osobę ubiegającą się o świadczenie pielęgnacyjne;

 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy o niezarejestrowaniu się i nie poszukiwaniu pracy przez osobę ubiegającą się;

 • Odcinek składek KRUS;

 • decyzja z renty/emerytury;

 • Akt zgonu małżonka osoby z orzeczeniem;

 • Dokumenty potwierdzające okresy lat pracy składkowych i nieskładkowych wnioskodawcy;

 • Akt urodzenia dziecka;

 • Wyrok orzekający rozwód;

 • W przypadku osób posiadających zameldowanie poza Gminą Bełżyce niezbędne jest zaświadczenie z właściwej instytucji potwierdzające, że nie ubiegają się o przyznanie świadczeń w miejscu swojego zameldowania.

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający świadczenie pielęgnacyjne ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny
 
2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:
osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.; Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł
W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się
w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 

 


 

Zgodnie z art. 3 ust. 1, obowiązującej od dnia 15 maja 2014 r., ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (jest to ustawa realizująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.),w przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650), świadczenie to przysługuje odpowiednio:

 1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

 

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

W świetle powyższej regulacji, fakt zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestania wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, potwierdza ww. oświadczeniem składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 Analogiczne regulacje zawarte są w obowiązującym od dnia 15 maja 2014 r. art. 17b ustawy o świadczeniach rodzinnych, dotyczącym przyznawania rolnikom, małżonkom rolników i domownikom rolników specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Oznacza, to, że aby rolnik, małżonek rolnika, domownik, mógł ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne, tj. świadczenia przyznawane w związku z zakończeniem aktywności zawodowej spowodowanym koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, musi zaprzestać prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy – co potwierdza stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Ponadto, za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne, co do zasady opłacane są z budżetu państwa składki do ZUS-u na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zgodnie z art. 6 ust. 2a-c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Dotyczy to również rolników, małżonków rolników i domowników jeśli otrzymują ww. świadczenia.

 

Istotne jest jednak, że ww. składki nie są opłacane do ZUS jeśli osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.

 W związku z powyższym, jeśli rolnik, małżonek rolnika, domownik, otrzymujący ww. świadczenie w związku z zaprzestaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy, podlega jednocześnie obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS (na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników), to do ubezpieczenia do ZUS-u nie zostanie zgłoszony.

 Jeśli zaś obowiązkowemu ubezpieczeniu w KRUS nie będzie podlegał, to zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą za niego opłacane ze środków budżetu państwa do ZUS-u.

Osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenia pielęgnacyjne, a więc także rolnicy, małżonkowie, rolników, domownicy, co do zasady mają także opłacane z budżetu państwa (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) składki na ubezpieczenie zdrowotne, chyba, że są już ubezpieczone zdrowotnie z innego tytułu. 

 

Świadczenie "Za życiem"

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860) od  1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.

Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.
 - wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
            Podstawowym warunkiem będzie posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia  porodu. Fakt ten należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wzór tego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).
Wymóg legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
Świadczenie nie przysługuje:
- jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej.
-  w przypadku urodzenia martwego dziecka.
Kto może się ubiegać o świadczenie:
            Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, będzie mogła wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun faktyczny, to osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka), będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948) – spełnienie tego warunku wnioskodawca potwierdza podpisując wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zawierający odpowiednie oświadczenie w części II wniosku.
            Jednorazowe świadczenie, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany marszałkowi województwa w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
            Właściwym do prowadzenia postępowania i ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia jest organ właściwy, czyli wójt/burmistrz/prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. 
            Jeżeli strona zamieszkuje na terenie gminy Wysokie należy w/w wniosek złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem, ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie, pok. nr 6.
Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia  się dziecka tzw. "Becikowe"
 
Dla kogo?
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w kwocie 1000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

 • Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego bądź zaświadczenia wystawionego przez położną, , jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 • Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak uzyskać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka?
 • Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

 • Wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem właściwym na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć następujące dokumenty:
 • akt urodzenia dziecka, lub zupełny akt urodzenia w przypadku braku ustalonego ojcostwa

 • kopie dowodów osobistych obojga rodziców dziecka,

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające opiekę medyczną nad kobietą w okresie trwania ciąży,

 • w przypadku osób posiadających zameldowanie poza gminą w której chcą się ubiegać o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka niezbędne jest zaświadczenie z właściwej instytucji potwierdzające, że nie ubiegają się o przyznanie świadczeń w miejscu swojego zameldowania,

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.  
Rodzicielskie

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, przez okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia upływu 52 tygodni od dnia porodu lub przysposobienia, bądź objęcia dziecka opieką (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków lub przysposobienia, bądź też objęcia opieką więcej niż jednego dziecka).

Osobami uprawnionymi do tego świadczenia są:

 • bezrobotni – nie ma obowiązku bycia zarejestrowanym w urzędzie pracy;
 • niepracujący studenci;
 • osoby wykonujące pracę na tzw. umowach śmieciowych (np. umowach zlecenie/dzieło);
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego;
 • opiekunowie faktyczni dziecka (tj. osoby, które faktycznie opiekują się dzieckiem, jeżeli wystąpiły do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka) – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
 • rodziny zastępcze, nie dotyczy rodzin zastępczych zawodowych – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
 • osoby, która przysposobiły dziecko – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

Ojciec dziecka może ubiegać o świadczenie rodzicielskie tylko w przypadku:

 • skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
 • śmierci matki dziecka,
 • porzucenia dziecka przez matkę.

WYSOKOŚĆ świadczenia wynosi - 1 000 zł miesięcznie.

UWAGA! Przysługuje tylko jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę urodzonych/wychowywanych dzieci, niezależnie od dochodu rodziny.

OKRES PRZYSŁUGIWANIA

Świadczenie rodzicielskie jako świadczenie okresowe przysługuje przez okres:

 • 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Analogicznie w przypadku przysposobienia lub objęcia opieką dziecka/dzieci.

 

 

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

 • co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie;
 • dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej;
 • w przypadku nie sprawowania lub zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym       w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 • na dziecko jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego          z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;
 • jeżeli za granicą przysługuje świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego,

 

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia rodzicielskiego dla osób zamieszkujących na terenie gminy Wysokie jest złożenie wniosku o przyznanie tego świadczenia, a ponadto załączenie :

 • z tytułu urodzenia dziecka - skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
 • z tytułu objęcia dziecka opieką przez opiekuna faktycznego - oświadczenia o dacie objęcia dziecka opieką oraz zaświadczenia sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka ze wskazaniem daty wystąpienia o przysposobienie dziecka i daty urodzenia dziecka,
 • z tytułu przysposobienia - prawomocnego orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie dziecka oraz dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,
 • z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej - prawomocnego orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy rodziną zastępczą a starostą oraz dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego w przypadku dzieci urodzonych od 1 stycznia 2016 r. ustalane będzie od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka pod opiekę, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka pod opiekę.

W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym niż 3 miesiące od daty urodzenia, przysposobienia lub objęcia dziecka opieką, jednak nie później niż w okresie przysługiwania świadczenia rodzicielskiego, prawo to ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego w przypadku dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. ustalone będzie od dnia 1 stycznia 2016 r. pod warunkiem złożenia wniosku o jego ustalenie w terminie 3 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, nie później niż w okresach przysługiwania świadczenia rodzicielskiego, prawo do niniejszego świadczenia ustalone będzie począwszy od miesiąc, w którym wpłynął wniosek.

 

 
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software