r. Imieniny:
Wyszukiwarka
 
Projekty Unijne GOPS

„Wspieranie i rozwój aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Wysokie” – Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
 
 1. O projekcie

Projekt systemowy pt. ,,Wspieranie i rozwój aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Wysokie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Projekt systemowy ,,Wspieranie i rozwój aktywnej integracji społecznej i zawodowej
w gminie Wysokie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS, realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem od 2008 r. Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu gminy Wysokie, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz korzystających z systemu pomocy społecznej, a także przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy.


Natomiast do celów szczegółowych zaliczamy:
 1. Rozwój form aktywnej integracji poprzez realizację kontraktów socjalnych, w których zastosowano instrumenty aktywnej integracji obejmujące: aktywizację edukacyjną, zdrowotną i społeczną, jako nowe formy wsparcia indywidualnego i środowiskowego.

 2. Wyrównywanie szans na rynku pracy.

 3. Wzrost poziomu samooceny.

 4. Nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 5. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie nowych umiejętności.Uczestnikami realizowanego projektu są osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, uczące się, pracujące, korzystające z systemu pomocy społecznej. Od początku realizacji projektu udział w nim wzięło 40 osób, w tym 23 kobiety i 17 mężczyzn.


W ramach realizacji projektu systemowego były zawarte i zrealizowane kontrakty socjalne z beneficjentami, z zastosowaniem narzędzi aktywnej integracji z grup zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych. Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów w środowisku społecznym prowadzona była przez pracowników socjalnych praca socjalna, która miała na celu pomoc we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez prawidłowe pełnienie ról społecznych. Po zakończeniu projektu uczestnicy osiągnęli przede wszystkim:
 • Wzrost samooceny i poczucia własnej wartości

 • Zwiększenie motywacji do podjęcia pracy

 • Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych

 • Uczestnicy nabyli szereg umiejętności praktycznych z zakresu tematycznego kursu w jakim uczestniczyli

Ośrodek Pomocy Społecznej nie mógłby bez środków pozyskanych na realizację projektu systemowego podjąć takich działań aktywizujących wobec uczestników z terenu gminy.
 
 1. Realizacja projektu w 2013 r.

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem w roku 2013 realizuje projekt systemowy „Wspieranie i rozwój aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Wysokie”. Celem ogólnym projektu jest aktywizacja osób dotkniętych bezrobociem, wykluczeniem społecznym oraz zawodowym.
 
W ramach projektu w 2013 r. zostaną przeprowadzone:
- warsztaty z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy,
- treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
- kurs na prawo jazdy kat. B,
- kurs na przedstawiciela handlowego
- jedna z zakwalifikowanych osób będzie miała możliwość odbycia stażu w tut. Ośrodku po spełnieniu wymogów określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej.

Zakwalifikowani uczestnicy będą musieli wziąć udziału we wszystkich w/w szkoleniach.

Szkolenie skierowane jest do:
- osób zamieszkujących na terenie gminy Wysokie,
- osób bezrobotnych,
- osób zatrudnionych (rolników),
 
Zapewniamy bezpłatnie:
- udział w kursach,
- materiały szkoleniowe,
- ubezpieczenie,
- wyżywienie w trakcie trwania kursów i szkoleń,
- badania lekarskie,
- zwrot kosztów dojazdu.
 

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej (dostępnej na stronie internetowej) i dostarczenie jej do biura projektu.
O zakwalifikowaniu do projektu decyduje spełnienie kryteriów dostępu oraz kolejność zgłoszeń.
 
Szczegółowych informacji udziela biuro projektu mieszczące się w budynku Urzędu Gminy Wysokie pok. nr 3, ul. Nowa 1; 23-145 Wysokie tel. fax. (084) 680 62 47;
email – gopswysokie@o2.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
 
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software