GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Pomoc Społeczna

brak
Opublikowane dn. 03-11-2021

Przemoc w rodzinie

Informacje ogólne

Kiedy mówimy o przemocy w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się działanie bądź zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność (w tym seksualną), powodujące szkody na ich zdrowi psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób doznających przemocy.


Formy przemocy domowej:

1. PRZEMOC FIZYCZNA – naruszenie nietykalności cielesnej: jest ona intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenia ciała lub noszącym takie ryzyko, np. popychanie, szarpanie, duszenie, policzkowanie, uderzanie, klepanie, ciągniecie, szturchanie, itp.

2. PRZEMOC PSYCHICZNA – naruszenie godności osobistej: zawiera przymus  i groźby, np. obrażanie, wyzywanie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, nieliczenie się z czyimś zdaniem, obwinianie, lekceważenie wyśmiewanie (np. poglądów, przekonań, religii), ograniczanie kontaktów, używanie wulgarnych epitetów, zawstydzanie, groźby.

3. PRZEMOC SEKSUALNA – naruszenie intymności: polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowanie aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma otaczającej jej rzeczywistości – bez pytania jej o zgodę; przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu, np. wymuszenie pożycia, gwałt, obmacywanie, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, sadyzm w pożyciu.

4. PRZEMOC EKONOMICZNA – naruszenie własności: wiąże się z celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawieniem środków lub stwarzanie warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne do przeżycia potrzeby, np. niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie czyichś rzeczy bez pozwolenia, dysponowanie czyjąś własnością, brak partycypacji w kosztach utrzymania wspólnego gospodarstwa domowego, celowe niepodjęcie pracy zarobkowej, zmuszanie do zaciągania kredytów.

5. ZANIEDBANIE – naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich: jest formą przemocy ekonomicznej i polega m.in. na nie dawaniu środków na utrzymanie, pozbawienie pożywienia, ubrania bądź schronienia, brak pomocy  w chorobie, nie udzielenie pomocy, niewłaściwe wykonywanie obowiązków rodzicielskich.

 1. Gdzie możesz zwrócić się o pomoc.
  Zespół Interdyscyplinarny
  ul. Nowa 3
  23-145 Wysokie
  tel. 84 680 62 47
  e-mail: gopswysokie@ugwysokie.pl
Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny działa na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wysokie, mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem. Zespół został powołany przez Wójta Gminy Wysokie w celu podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wysokie. Składa się ze specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który podejmuje interwencje w środowisku w rodzinie dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę Niebieskie Karty – interwencja nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.


Zadaniami Zespołu Interdyscyplinarnego są przede wszystkim:

 • skoordynowanie wszelkich działań instytucji i organów zaangażowanych w niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym;

 • szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie;

 • usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym i zagrożonym zjawiskiem przemocy;

 • zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętych przemocą;

 • udzielanie kompleksowej i profesjonalnej pomocy w rodzinie;

 • zatrzymanie przemocy i niwelowanie skutków przemocy.

 

CO TO JEST NIEBIESKA KARTA i JAK TO DZIAŁA?

Jest to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie „Niebieskiej Karty A”. Można to zrobić podczas interwencji policji w domu – policja może taką kartę założyć podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście na posterunek i tam policja również może wszcząć procedurę Niebieskie Karty poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę procedurę mają prawo wszcząć:

 • ośrodki pomocy społecznej

 • placówki oświatowe – szkoły, przedszkola

 • placówki służby zdrowia – przychodnie, szpitale

 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta A” osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie „Niebieska Karta B” z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.

Następnie wypełniony formularz „Niebieska Karta A” jest przekazywany do  Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Po zapoznaniu się z kartą Zespół ustala wstępny plan pomocy i wyznacza grupę roboczą. Grupa robocza składa się ze specjalistów zajmujących się działaniem w obszarze przeciwdziałania przemocy. To grupa robocza spotyka się zarówno z domniemaną osobą doświadczającą przemocy, jak i domniemaną osobą stosującą przemoc.

Po przeprowadzeniu rozmów z osobami których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc materialna.
„Twój parasol” – aplikacja dla osób poszkodowanych przemocą w rodzinie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem informuje, iż funkcjonuje bezpłatna mobilna aplikacja „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

https://twojparasol.com/


Aplikacja umożliwia m. in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym.

Aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami  i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

 

Stowarzyszenie RYSA

W związku z pandemią COVID-19 w życiu społecznym zostało wprowadzonych wiele ograniczeń. Stowarzyszenie RYSA w czasie pandemii część aktywności musiało zawiesić, ale mimo tego dalej prowadzi działania na rzecz osób w potrzebie.

Istotą projektu jest pomoc psychologiczna, prawna skierowana do mieszkańców gmin Powiatu Lubelskiego. Oferta skierowana jest do potrzebujących pomocy i wsparcia, w tym dla osób korzystających z systemu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, osób znajdujących się w kryzysie, ofiar i sprawców przemocy oraz osób uzależnionych i współuzależnionych, zgłaszających problemy wychowawcze.

Telefon interwencyjny: 663-788-698
Od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-16.00
Przez osobę dyżurującą można umawiać się na zdalne konsultacje ze specjalistami:
psychologiem, pedagogiem, mediatorem, prawnikiem, psychoprofilaktykiem.

 
 
Autor: Gmina Wysokie
Powrót