GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Opublikowane dn. 11-03-2024

LII sesja Rady Gminy Wysokie VIII

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że LII sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 19 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia LI sesji Rady Gminy Wysokie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru opłat za dostarczoną wodę.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów prowadzonego przez jednostkę oświatową będącą jednostką organizacyjną Gminy Wysokie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wysokie w 2024 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wysokie nr XLVIII/361/2023 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu gminy Wysokie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu gminy Wysokie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania, a także określenia szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu ich rozliczania.
 15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem za rok 2023 oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i z realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Wysokie za rok 2023.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Gminy Wysokie.

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

               Andrzej Deruś

                                                        

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Autor: Przewodniczący Rady Gminy Wysokie
Powrót