GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Opublikowane dn. 07-02-2024

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością -edycja 2024 r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem informuje, że realizuje ministerialny program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z Gminy Wysokie.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 4 osoby, w tym:

  • 1 osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
  • 3 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Udział w Programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Osoby niepełnosprawne chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz dołączenia do niej:

  • Kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021 poz. 573 z późn. zm.)
  • Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu;
  • Podpisanej klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu
  • Kserokopii dokumentu potwierdzającego ustanowienie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną – w przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną.

Asystentem nie może być członek rodziny osoby niepełnosprawnej (na potrzeby programu za członka rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem programu), opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z uczestnikiem.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu lub wskazane przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna prawnego w Karcie zgłoszenia do Programu.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do tut. GOPS.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Nowa 3, 23-145 Wysokie. Dokumenty można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: gopswysokie@ugwysokie.pl

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Autor: GOPS Wysokie
Powrót