GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Opublikowane dn. 11-01-2024

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028. Program ma na celu zapewnić pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innej grupy adresatów. 
1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY; 
2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH; 
3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: 
1) posiłek; 
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych

Gmina może zorganizować dowóz posiłków dla tych grup osób, które same nie mogą odebrać posiłku bądź skorzystać w miejscu spożywania posiłku, w szczególności dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art.7) oraz osoby te muszą spełnić kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy tj.: 
- Kryterium dla osoby w rodzinie: 600 zł x 200% = 1.200 zł , 
- dla osoby samotnie gospodarującej: 776 zł x 200% = 1.552,00 zł.

Kryteria te dotyczą zarówno pomocy udzielanej dzieciom jak również osobom dorosłym.

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie.

Autor: GOPS
Powrót