GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Opublikowane dn. 22-12-2023

L sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że L sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 29 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XLIX sesji Rady Gminy Wysokie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/320/2023 Rady Gminy Wysokie z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wysokie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wysokie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wysokie na 2024 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Wysokie na 2024 rok.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad L sesji Rady Gminy Wysokie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                   Andrzej Deruś

                                                        

 

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót