GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Opublikowane dn. 31-10-2023

Apelujemy do mieszkańców gminy Wysokie o właściwą segregację odpadów komunalnych.

Odpady, posegregowane na frakcje, są poddawane procesom recyclingu i ponownie wykorzystywane. Po przeróbce można ich odzyskać i użyć ponownie. W poniższym materiale prezentujemy infografiki o odpadach przyjętych w maju, czerwcu i lipcu w 2023 roku.

Odpady z papieru – są wykorzystywane bezpośrednio do produkcji nowego papieru, ale także jako użyźniacz gleby w procesie kompostowania lub jako materiał izolacyjny,
Odpady ze szkła – bezpośrednio do produkcji nowych wyrobów szklanych, przy produkcji cementu, grysu, mączki szklanej, materiałów porowatych, szkła piankowego, włókna szklanego, mat, płyt izolacyjnych czy laminatu,
Odpady z tworzyw sztucznych – wskutek mechanicznego rozdrabniania tworzyw uzyskuje się granulat wykorzystywanego przy produkcji butelek PET i ram okiennych PVC; rozkład tworzyw na składniki podstawowe (pod wpływem temperatury) pozwala na produkcji nowych tworzyw lub innych surowców chemicznych,
Odpady zielone i kuchenne – z nich produkowany jest kompost, a więc cenny nawóz organiczny,
Odpady budowlane – np. substancje mineralne, drewno, asfalt, materiały termoizolacyjne czy tworzywa sztuczne. Są wykorzystane w budownictwie krajobrazowym, produkcji fundamentów i podkładów nośnych w budownictwie drogowym, jako środek wypełniający i wyrównujący teren lub przy budowie barier wizualnych i akustycznych,
Odpady z metali - dzięki recyklingowi aluminium oszczędza się ok. 95 proc. energii elektrycznej w stosunku do energii potrzebnej do wyprodukowania go z zasobów naturalnych oraz obniża koszty produkcji o ok. 60 proc.; oprócz aluminium najczęściej poddaje się recyklingowi również stal,
Gmina  – z niego odzyskuje się cenne metale, które są ponownie wykorzystane przy produkcji nowego sprzętu.

Większość domowych odpadów po odpowiednim przetworzeniu nadaje się do ponownego wykorzystania.
Co musimy zrobić? Zacząć od prawidłowej segregacji śmieci. Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy rozumiemy potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy.

Z otrzymanej informacji od Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach (firmy odbierającej odpady) wynika,
że mieszkańcy niewłaściwie segregują odpady komunalne. W pojemnikach na zmieszane odpady komunalne znajdują się takie surowce jak: papier, metal, folia, szkło, bioodpady.

Z informacji tej wynika, iż bardzo ilość odpadów, które powinny trafić do worków na selektywną zbiórkę, przekazywana jest przez mieszkańców razem z odpadami zmieszanymi. Taka sytuacja praktycznie uniemożliwia ich dalszy odzysk, ponieważ odpady surowcowe są zanieczyszczone, a wysegregowane z nich surowce są w bardzo małym stopniu zagospodarowywane przez recyklerów do ponownego wykorzystania. Zdarza się także niestety, że w pojemnikach na odpady zmieszane znajdują się również odpady
remontowobudowlane, odpady bio czy z działalności rolniczej.
Bardzo duża liczba wytwarzanych odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych skutkować będzie kolejnym nieosiągnięciem przez naszą Gminę wymaganego przepisami prawa poziomu recyklingu, a co za tym idzie - nałożeniem wysokich kar
pieniężnych.
Podkreślamy, iż Gmina płaci firmie za każdą tonę odpadów odebranych od mieszkańców. W celu utrzymania stawek opłat za śmieci ponoszonych przez mieszkańców na dotychczasowym poziomie powinniśmy kierować się więc zasadami zmierzającymi do
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów (w szczególności odpadów zmieszanych, gdyż koszt ich zagospodarowania jest najwyższy) oraz do prawidłowej segregacji. Jeżeli liczba odpadów nadal będzie rosła lub nie będziemy lepiej segregować, musimy liczyć się
wówczas z kolejną podwyżką opłaty w najbliższym czasie.
Apelujemy więc o prawidłową segregację odpadów komunalnych i racjonalne nimi gospodarowanie.
W związku z powyższym po raz kolejny przypominamy, jak należy prawidłowo segregować odpady komunalne:

Metale i tworzywa sztuczne należy wrzucać: 
 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 aluminiowe puszki po napojach i sokach
 puszki po konserwach
 folię aluminiową
 metale kolorowe
 kapsle, zakrętki od słoików

Papier nalezu wrzucać:
 opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 katalogi, ulotki, prospekty
 gazety i czasopisma
 papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 zeszyty i książki
 papier pakowy
 torby i worki papierowe

Szkło nalezy wrzucać: 
 butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Bioodpady nalezy wrzucać: 
 odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 gałęzie drzew i krzewów
 skoszoną trawę, liście, kwiaty
 trociny i korę drzew
 niezaimpregnowane drewno
 resztki jedzenia
Do odpadów zmieszanych nie zaliczamy odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych. Odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych nie wolno wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.Odpady z działalności rolniczej NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI! 
 środki ochrony roślin i opakowania po nich,
 worki po nawozach,
 sznurki,
 folie,
 skrzynki,
 opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych,
 przepracowane oleje silnikowe,
 resztki roślin z upraw
 i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej
Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy Wysokie. Nie przyjmuje ich również Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdyż punkt ten przeznaczony jest wyłącznie dla odpadów komunalnych.
Powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.

Autor: Gmina Wysokie

Tagi:

odpady komunalne, 

Powrót