GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Opublikowane dn. 04-10-2023

Informacja o możliwości uzyskania pomocy żywnościowej

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) informujemy, że jest możliwe uzyskanie pomocy żywnościowej w formie paczek składających się z artykułów żywnościowych.

Pomoc żywnościowa kierowana będzie do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku oraz spełniają kryteria określone: w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm./ w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej  i 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy tj:

Ø  nie więcej niż 1823,60 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

Ø  nie więcej niż 1410,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem przystąpił do realizacji Programu  (PO PŻ) i zbiera informacje o liczbie osób wymagających pomocy w celu złożenia stosownego zapotrzebowania do Banku Żywności w Lublinie.

Osoby i rodziny spełniające w/w wymogi wymagające wsparcia w postaci pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem ul. Nowa 3, 23-145 Wysokie. Osoby, które dotychczas otrzymały żywność z Podprogramu 2021Plus i nadal chciałyby korzystać z w/w pomocy powinny ponownie zgłosić się do GOPS. Zgłoszenia przyjmowane będą w miesiącu: październik, listopad, grudzień 2023r.

Autor: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem

Tagi:

pomoc żywnościowa, 

Powrót