Aktualności

Opublikowane dn. 01-08-2023

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYM NABORZE WNIOSKÓW PROPONOWANYCH DO ZGŁOSZENIA DO DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW.

W związku z ogłoszeniem drugiego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Wysokie ogłasza nabór wstępny wniosków do zgłoszenia o dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W ramach przedmiotowego programu Gmina Wysokie ma możliwość złożenia wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków.

Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielanie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków.

W związku z powyższym, podmioty planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, i które są  zainteresowane uzyskaniem dotacji prosimy o składanie zgłoszeń w terminie do dnia 8 sierpnia 2023r. do godz. 15.30.  Zgłoszenie powinno zawierać kwotę wydatków, kwotę dofinansowania oraz wstępny zakres prac. (Edytowalny wniosek dostępny jest do pobrania w załącznikach).

Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/

Przyjmowane są tylko te zgłoszenia, które nie zostały złożone w innych urzędach.

Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny w inwestycję pokrywa właściciel zabytku!

Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją klauzuli informacyjnej w zakresie dotacji zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wysokie.

Klauzula RODO

UCHWAŁA Nr XLII/311/2023 RADY GMINY WYSOKIE z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, na terenie Gminy Wysokie , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [489.17 KB]

Załączniki

Autor: Gmina Wysokie
Powrót