Aktualności

Opublikowane dn. 20-06-2023

XLV sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XLV sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 27 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XLIV sesji Rady Gminy Wysokie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy za rok poprzedni i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Wysokie.
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy za rok 2022 i zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2022 oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wysokie z wykonania budżetu za 2022 rok.
 9. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wysokie.
 10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wydanej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Wysokie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wysokie z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego przez Wójta Gminy Wysokie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/241/2022 Rady Gminy Wysokie z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Giełczew Pierwsza i Giełczew Kolonia, zmianie rodzaju miejscowości Giełczew Druga oraz zniesieniu nazwy Giełczew.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości na terenie Gminy Wysokie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
 25. Zapytania i wolne wnioski.
 26. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Gminy Wysokie.

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

           Andrzej Deruś

                                                        

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Autor: Przewodniczący Rady Gminy wysokie
Powrót