Aktualności

sala konferencyjna
Opublikowane dn. 24-03-2023

XLIII sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XLIII sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 31 marca 2023 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

 

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XLII sesji Rady Gminy Wysokie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Wysokie pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wysokie w 2023 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2029”.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem za rok 2022 oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej i z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2022 rok.
 13. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
 14. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Wysokie oraz Komisji Stałych Rady Gminy Wysokie za 2022 r.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Wysokie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

       Andrzej Deruś

                                                       

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału  w posiedzeniu Rady.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót