GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

ręka flaga Ukrainy
Opublikowane dn. 16-03-2022

Wypłata świadczeń dla Polaków, u których mieszkają uchodźcy z Ukrainy - ważne informacje

Od środy 16 marca mieszkańcy, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy do własnych domów, mogą składać wnioski o refinansowanie kosztów ich pobytu. Uchwalona ustawa o pomocy ukraińskim uchodźcom zakłada 40 zł za dzień pomocy pod własnym dachem.

 

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 60 dni.

Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wzór wniosku o świadczenie pieniężne również określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek,
 • PESEL lub NIP składającego wniosek,
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania,
 •  imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada,
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia,
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek,
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia.
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany
 • w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi:

Komu przysługuje świadczenie?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

Kiedy świadczenie  nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

 • jeżeli za osobę objętą zakwaterowaniem za wskazany we wniosku okres wypłacono już świadczenia,
 • jeżeli za okres, którego dotyczy wniosek, podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
 • jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • jeżeli we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

 

Na jaki okres świadczenie będzie przyznawane?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

W jakiej kwocie przysługuje świadczenie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Jaki jest sposób wypłaty świadczenia?

Świadczenie wypłacane jest z dołu.

Weryfikacja danych przez gminę

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Miejsce przyjmowania wniosków

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem, ul. Nowa 3, w godzinach pracy GOPSu

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne został określony w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 

Ikona pdfWzór wniosku o przyznanie świadczenia Ukraina, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [724.31 KB]

Autor: Gmina Wysokie
Powrót