GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Kobieta na wózku rozmawiająca z mężczyzna
Opublikowane dn. 20-05-2021

Ogłoszenie dot. „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem ogłasza nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem ogłasza nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

 1. Wymagania, które powinien spełnić asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 Formalne:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2. Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1] , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

 

 3. Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:

 1. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 2. predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 3. komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi,
 4. dyspozycyjność, asertywność, dyskrecja, empatia i umiejętność współpracy z ludźmi, sprawność fizyczna,

 

 4. Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopiach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, stosowne pisemne oświadczenia:

 1. CV,
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zgodnie z wymogami formalnymi,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe,
 4. podpisane oświadczenia, które stanowią załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 do niniejszego ogłoszenia
5. Warunki zatrudnienia:
 1. umowa cywilno – prawna (zlecenie), przewidywany termin zatrudnienia:  czerwiec  2021 do 31 grudnia 2021 roku.
 2. czas trwania usług asystenta − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym limit godzin miesięcznie na uczestnika projektu nie może przekroczyć 30 godzin.

6. Zadania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

1. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe); 
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście lub drogą pocztową do dnia 26 maja 2020r. w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wysokiem ul. Nowa 3, 23-145 Wysokie

Wysokie, 2021-05-17

Pliki do pobrania:

Ikona odtZałącznik nr 1, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [13.95 KB]

Ikona odtZałącznik nr 2, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [25.75 KB]

Ikona odtZałącznik nr 3, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [14.74 KB]

 

 


[1] Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412)

Autor: Gmina Wysokie
Powrót