r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Referat Inwestycji

Ustalenie warunków zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim infrastruktury technicznej

Ustalenie warunków zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej

I

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( tj. Dz. U. z 2004r nr 204 poz. 2086 z późniejszymi zmianami )

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

III

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

IV

Wymagane załączniki

 • Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1: 1000 z zaznaczeniem proponowanego zajęcia pasa drogowego / 2 egzemplarze/
 • Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót / 1 egzemplarz/
 • Kopia decyzji na lokalizację urządzenia obcego lub zjazdu w pasie drogowym/ decyzja wydana przez zarządcę drogi /
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora/ w przypadku, gdy wniosek składa inna osoba niż właściciel nieruchomości/

V

Dokumenty do wglądu

 • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu/ jeżeli zajęcie pasa drogowego powoduje zmiany w istniejącej organizacji ruchu drogowego/

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 30 dni zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

VII

Opłaty

 • Inwestycje związane bezpośrednio z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione od opłat

VIII

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Wysokie w terminie 14 dni od daty otrzymania korespondencji

IX

Uwagi

 • Brak

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej

Harmonogram zajęcia pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software