GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Walory przyrodnicze

W obszarze gminy Wysokie położonym na północ od doliny Poru występuje mozaika siedlisk rolniczych, siedlisk kserotermicznych i stepopodobnych, lasów mieszanych oraz siedlisk łąkowych i podmokłych w dolinach rzek. Jest to obszar o największej bioróżnorodności, z lokalnymi ostojami flory i fauny leśnej, kserotermicznej i łąkowo -zaroślowej. W dolinie Poru występują typowe siedliska łąkowe oraz siedliska podmokłe i bagienne. Jest to ostoja roślinności związanej z tego typu siedliskami oraz charakterystycznej dla siedliska fauny łąkowo - zaroślowej. Na południowy - zachód od doliny Poru siedliska lasów mieszanych występują w mozaice z polarni uprawnymi. Lasy są ostoją flory i fauny leśnej.
 
Panującym zbiorowiskiem w lasach jest grąd lipowo-grabowy. Należy on do lasów bardzo zróżnicowanych pod względem florystycznym i ekologicznym. Występuje na żyznych glebach brunatnych. Charakteryzuje się dominacją dębu szypułkowego, grabu, lipy drobnolistnej, klonu i osiki. Występują tu również dąbrowy świetliste charakteryzujące się dominacją dębu szypułkowego z licznym udziałem sosny, rzadziej brzozy brodawkowatej, grabu, buka lipy drobnolistnej i osiki. Lasy zgrupowane są w trzech większych i kilku mniejszych kompleksach śródpolnych. Największym leśnym kompleksem jest teren pomiędzy Wysokim, Starym Dworem, Kolonią Nowy Dwór i Maciejowem Starym.
 
Na słonecznych zboczach dolin, wąwozów, skarp lessowych występuje bogata flora stepowa, reprezentowana przez rzadkie zarośla i murawy kserotermiczne. Są to zbiorowiska światłolubne i wapieniolubne, w których dominują w zespołach muraw: koniczyny, bodziszek czerwony, gorysz siny, cieciorka pstra oraz w zespołach zaroślowych: wisienka karłowata, ligustr pospolity, dereń świdwa, leszczyna, szakłak pospolity, tarnina i inne. Są to zbiorowiska nietrwałe podlegające sukcesji naturalnej w kierunku zarośli i lasu.
Najbliżej koryta Poru spotyka się siedliska łęgowe zastoiskowe rzadziej łęgi właściwe. W składzie florystycznym użytków zielonych na tych siedliskach dominują trzciny, oczerety, trzęślica modra, turzyce niskie, wyczyniec łąkowy, wiechlina błotna, manna jadalna, turzyca błotna, śmiałek darniowy. Ze zbiorowiskami łąkowymi związany jest fauna łąkowo-zarośla z takimi gatunkami jak: brzęczek, remiz, potrzos, derkacz, bocian biały. Na terenie gminy bytuje około 10 par bociana białego. Gniazda znajdują się głównie na słupach energetycznych. Tereny dolin rzecznych są obszarami żerowymi tego gatunku.
 
 
Obszar gminy Wysoie ma zróżnicowaną wartość faunistyczną. Najwyższą ocenę ma dolina Poru, która zaliczona jest do obszarów o wysokiej wartości. Dolina Poru jest siedliskiem fauny łąkowo-zaroślowej. Do zachodnich granic gminy przylega ostoja obejmująca łąki, mokradła i zarośla pod Zakrzewem zwane Jeziorem Targowiskim, kwalifikująca się do ochrony rezerwatowej. Teren ten jest bardzo ważną ostoją ptactwa wodno-błotnego i związanego z zaroślami łęgowymi. Stwierdzono tu występowanie około 50 gatunków ptaków, w większości lęgowych m.in. kolonie lęgową rybitwy czarnej licząca około 50 osobników, kolonię mewy śmieszki, łyski. Z ptaków rzadkich odnotowano tu m.in. remiza, świerszczaka, brzęczkę, dziwonię, bąka.
 
Dolina Poru jest żerowiskiem wielu ptaków drapieżnych, takich jak błotniak stawowy, kobuz, jastrząb. Widywana jest też wydra i kamionka oraz licznie występuje piżmak. Spotyka się dzika i sarny. Teren doliny jest też gęsto zasiedlony przez płazy. Dlatego teren ten jest to przede wszystkim jedna z ostatnich w tej części Lubelszczyzny naturalnych, jeszcze nie zniszczonych w pełni enklaw przyrodniczych, stanowiących niezmiernie ważne miejsce rozrodowe i bytowe fauny wodno-błotnej.
 
Pozostała północna i południowo-zachodnia część gminy Wysokie, stanowiąca mozaikę pól uprawnych, siedlisk leśnych i siedlisk łąkowych, zaliczana jest do obszarów o ponadprzeciętnej wartości faunistycznej. Lasy stanowią ostoje wielu gatunków, m.in.: zięby, rudzika, świstunki oraz drapieżnych - myszołowa, jastrzębia, kani i orlika - żerujących na otaczających żyznych polach uprawnych. Spośród ssaków występuje: lis, zając, sarny polne i leśne. W zaroślach nadrzecznych występuje łyska, krzyżówka i batalion. W północnej części gminy występuje bogata fauna ryjkowców i owadów pszczołowatych.


Pomniki przyrody:
  • Dąb szypułkowy o ob. 350 cm i wys. 25 m – miejsce lokalizacji Wysokie za budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia,
  • Dwie lipy drobnolistne o ob. 350 cm i wys. 25 m - miejsce lokalizacji Cmentarz Rzymsko-Katolicki w Wysokiem.