Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętym przez Gminę Wysokie poziomie recyklingu w 2019 roku

Informacja - poziom recyklingu w 2019 roku

 
  • Osiągnięty przez Gminę Wysokie w 2019 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,20 % 
  • Osiągnięty przez Gminę Wysokie w 2019 roku poziom recyklingu i przygotowania  do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła -  38,33 %,
  • Osiągnięty przez Gminę Wysokie w 2019 roku poziom recyklingu i przygotowania  do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %, 
Powrót