GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Pomoc Społeczna

brak
Opublikowane dn. 03-11-2021

Rodzaj świadczeń z pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne:
 
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przysługują osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej z jednego powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okolicznościach uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
 
Kryterium dochodowe wynosi:
 
 • dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 701,00 zł,
 • dla osoby w rodzinie – kwota 528,00 zł
 
 
Zasiłek stały
 
Zasiłek stały przysługuje:
 
 • Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
 
 • W przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie;
 • W przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.
 
 
Zasiłek okresowy
 
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
 
 • Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
 
Zasiłek okresowy ustala się:
 
 • W przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
 • W przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:
 
 • Kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • Kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 • Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
 • Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
 
 
Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
 
Zasiłek celowy może być przyznany osobie/ rodzinie spełniającej kryterium dochodowe. Pomoc w formie zasiłku celowego może być przyznana w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 
Pomoc w formie zasiłku celowego może być przyznany także w formie biletu kredytowanego.
 
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego tj. w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek celowy specjalny w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.
 
 
 
 
Świadczenia niepieniężne:
 
 
 1. praca socjalna,
 2. bilet kredytowy,
 3. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 4. składki na ubezpieczenie społeczne,
 5. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 6. sprawienie pogrzebu,
 7. poradnictwo specjalistyczne,
 8. interwencja kryzysowa,
 9. schronienie,
 10. posiłek,
 11. niezbędne ubranie,
 12. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania , w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 13. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 14. mieszkanie chronione,
 15. pobyt w domu pomocy społecznej,
 
 
PRACA SOCJALNA
 
 
Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
 
Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom
w rozwinięciu lub wzmocnieniu ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego, opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny.
 
Pomoc w ramach pracy socjalnej obejmuje w szczególności:
 1. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
 2. poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe 3. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych
 
 
SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE:
 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej .
 
Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni – może zostać wydana kolejna decyzja.
 
 
SPRAWIENIE POGRZEBU
 
 
Jest to świadczenie niepieniężne dla osób, które nie posiadały świadczeń emerytalno – rentowych oraz osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu, które nie są w stanie tego zrobić samodzielnie.
 
Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego lub też zgodnie z wyrażoną przez niego wolą odnośnie sposobu pochowania,
a jeżeli nie są one znane - zgodnie z wolą jego osób bliskich. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
 
 
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
 
 
Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
 
Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii
Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.
 
Porady w zakresie przysługujących uprawnień można uzyskać od pracownika socjalnego
w ramach pracy socjalnej. Na wniosek pracownika socjalnego do pracy z rodziną przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może być skierowany asystent rodziny.
 
 
INTERWENCJA KRYZYSOWA
 
 
Przysługuje osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
 
Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego zadbania o siebie.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie
ul. Pileckiego 12
23-100 Bychawa
tel. (81) 566-11-51
Poniedziałek – piątek
9.00 – 17.00
 
 
SCHRONIENIE, POSIŁEK, NIEZBĘDNE UBRANIE
 
Schronienie, posiłek i niezbędne ubranie przysługują osobom lub rodzinom, jeśli są one tego pozbawione.
 • Pomoc w formie schronienia następuje poprzez zapewnienie miejsca w noclegowni lub schronisku - Pomoc w formie posiłku następuje poprzez zapewnienie jednego dania gorącego lub przyznania produktów żywnościowych
 • - Pomoc w formie niezbędnego ubrania następuje poprzez zapewnienie odzieży i obuwia właściwego do pory roku
 
 
USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
 
 
Pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
 
Usługi opiekuńcze obejmują:
 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości,
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz tryb ich pobierania reguluje uchwała Rady Gminy Wysokie.
 [ZAŁĄCZNIKI]
 
 
 
Usługi opiekuńcze są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:
 • dla osoby samotnej kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 701,00 zł
 • dla osoby pozostającej w rodzinie mniej niż kryterium dochodowe wskazane w ustawie o pomocy społecznej tj. 528,00 zł na każdą osobę
 
 
SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 
 
Domy pomocy społecznej to placówki przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej).
 
Domy pomocy społecznej zastępują rodzinę w jej funkcjach opiekuńczych w stosunku do osoby wymagającej całodobowej opieki, chorej lub niepełnosprawnej w sytuacji, gdy brak jest rodziny mogącej zapewnić opiekę, lub nie jest ona w stanie z tej funkcji się wywiązać.
 
Należy jednak pamiętać, że umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i jest poprzedzone oceną możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej.
 
Podstawy kierowania
 
Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej następuje na podstawie:
 
 • Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS złożonego w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Ponadto niezbędne jest dołączenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność umieszczenia w DPS i zaświadczenia zawierającego oznaczenie profilu domu pomocy społecznej. W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo niezbędne jest zaświadczenie psychologa i lekarza psychiatry.
 • Rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.
 
Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i jest podstawą do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej w postaci umieszczenia i pobytu w DPS.
 
Dodatkowo w przypadku kierowania do DPS osoby ubezwłasnowolnionej:
 
 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS.
 
Pobyt w DPS jest odpłatny. Zobowiązani do opłaty za pobyt osoby w DPS są w kolejności:
 
Osoba ubiegająca się o skierowanie i umieszczenie w DPS , nie więcej niż 70 % swojego dochodu
 
Małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice)
 
Gmina z której osoba została skierowana do DPS.
 
Autor: Gmina Wysokie
Powrót