GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Pomoc Społeczna

brak
Opublikowane dn. 03-11-2021

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - edycja 2021


Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest realizowany we wszystkich województwach.
W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia w formie posiłku bądź świadczenia pieniężnego ( na zakup posiłku lub żywności). Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie.

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania powyższej pomocy wynosi:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 150 % kryterium dochodowego, określonego w  ustawie o pomocy społecznej, tj. 1051,50 zł;

  • w przypadku rodziny - dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150 % kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 792 zł.

Informujemy jednocześnie, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem będzie finansował posiłki nie wcześniej niż od dnia uprawomocnienia się decyzji przyznającej świadczenie, do tego czasu koszty posiłku pokrywa rodzic/opiekun prawny.

 
 
Autor: Gmina Wysokie
Powrót