r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

VII sesja Rady Gminy VII kadencji

11-06-2015

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie, informuje że VII sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 19 czerwca 2015 /piątek/ o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej.

 Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia VI sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za rok 2014.
 6. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014.
 7. Zapoznanie Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wysokie za 2014 rok.
 8. Zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego.
 9. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wydanej do wniosku komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem ,Wójta Gminy Wysokie z wykonania budżetu za 2014 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Wysokiem.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wysokie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad VII sesji Rady Gminy.

 

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                Krzysztof  Pop

 

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm./ zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software