r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do nowych pokryć dachowych

12-01-2016

Wójt Gminy Wysokie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do nowych pokryć dachowych w dniach 18.01.2016-29.01.2016 r.

Nabór wniosków na realizację zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych w roku 2016 w ramach realizacji Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. Realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Lubelskiego współfinansowanego z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
 
O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna z terenu gminy, posiadająca prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym na którym znajdują się wyroby zawierające azbest.
Do Projektu mogą przystąpić tylko te osoby fizyczne które:
1) złożą w ustalonym terminie naboru Wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i wykonaniem nowego pokrycia dachowego, w którym zaakceptują wszystkie postanowienia Regulaminu, wraz z następującymi załącznikami:
a) zgłoszenie (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz wymianą pokrycia dachowego lub pozwolenie (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) przebudowę dachu złożone do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,
b) kopia mapy ewidencyjnej lub do celów projektowych z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem Wniosku, stanowiącą załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,
c) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością stanowiące załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,
2) nie przystąpiły do innego projektu finansującego koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest oraz koszty wykonania nowego pokrycia dachowego ze środków pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
3) posiadają aktualną informację o wyrobach zawierających azbest sporządzoną wg wzoru zamieszczonego w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31),
4) spełniają warunki do uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określone   w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)
 
Kryteria oceny wniosków :
1. Wnioski będą oceniane przez Komisję na podstawie niżej wymienionych kryteriów:
  • dochód na osobę w gospodarstwie domowym,
  •  liczba dzieci w gospodarstwie domowym,
  •  liczba osób w gospodarstwie domowym z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • samotne wychowywanie dzieci.
2. W ramach w/w kryteriów przyznawane będą następujące ilości punktów:
1) Dochód na osobę:
a) w rodzinie:
514,00 zł - 438,01 zł: 1punkt
438,00 zł – 363,01: 2 punkty
363,00 zł i poniżej: 4 punkty
b) samotnie gospodarującą 634,00 zł i poniżej: 3 punkty;
2) Liczba dzieci w rodzinie: a) 1 lub 2 dzieci: 0 punktów, b) 3 dzieci: 2 punkty, c) za każde kolejne dziecko powyżej trojga: 2 punkty.
3) Liczba osób w rodzinie z orzeczoną niepełnosprawnością – za każdą osobę 2 punkty.
4) Osoba samotnie wychowująca dzieci: a) 1 dziecko: 1 punkt, b) 2 dzieci: 2 punkty, c) za każde kolejne dziecko powyżej dwojga: 2 punkty.
 
3. Spełnienie w/w kryteriów potwierdzone będzie przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, będącego członkiem Komisji, na co Wnioskodawca wyraża zgodę składając wniosek o dofinansowanie.
 
Dodatkowe kryteria niezbędne do pozytywnej oceny wniosków dotyczących dofinansowania nowy pokryć dachowych:
1) wszyscy właściciele / współwłaściciele muszą zamieszkiwać w budynku;
2) wszystkie gospodarstwa domowe prowadzone w obrębie danego budynku muszą złożyć wniosek i spełniać kryteria dochodowe;
3) warunkiem realizacji jest zakwalifikowanie wszystkich wniosków dotyczących danego budynku do dofinansowania.
 Samorząd Województwa Lubelskiego udzieli pomocy rzeczowej w postaci:
1) blachy w ilości odpowiadającej ilości metrów kwadratowych uprzednio zdemontowanego pokrycia z wyrobów zawierających azbest, powiększonej o 30% z tytułu ewentualnych odpadów, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ilość całkowita przekazanej blachy nie może przekroczyć 200 m 2 na budynek;
2) folii paroprzepuszczalnej stosowanej pod pokrycia dachowe w ilości m 2 odpowiadającej ilości blachy do pokrycia dachowego;
3) gąsiorów kalenicowych w jakości i ilości niezbędnej do montażu pokrycia dachowego, o którym mowa w ust.1.
 
4.   Pozostałe koszty i obowiązki związane ze zmianą pokrycia dachowego spoczywają na Wnioskodawcy np. :
- wymiana uszkodzonej więźby dachowej,
sfinansowanie przez Wnioskodawcę zakupu potrzebnych, niezbędnych materiałów do wykonania nowego pokrycia dachowego oraz robocizny i innych prac wykończeniowych, dekarskich.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z gminnym koordynatorem projektu:  Robert  Wlizło tel. 84 680 62 06
Dodatkowe informacje http://www.azbest.lubelskie.pl
 
Regulamin 2016
 
Wniosek
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software