Aktualności

logo programu
Opublikowane dn. 03-04-2023

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W 2023 R.

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem

logo programu

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM „ POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W 2023 R.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem informuje, że w dniu 16 marca 2023 r.  Gmina Wysokie  zawarła Umowę Nr 681 w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim, zwanym w treści umowy „Wojewodą” reprezentowanym przez Pana Albina Mazurka- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na podstawie udzielonego mu upoważnienia znak OK-II.0030.1.58.2021 z dnia 6 lipca 2021r. a Gminą Wysokie z siedzibą ul. Nawa 1, 23-145 Wysokie reprezentowaną przez Wójta Gminy Dorotę Dobrzyńską przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bożeny  Krzysztoń zwaną w treści umowy „ Gminą”

Program Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozu posiłków w Gminie dla osób dorosłych w szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Finansowanie Programu

Całkowity koszt Programu wynosi 62.500,00,
w tym 50.000,00 stanowi dotacja z budżetu państwa,
12.500,00 stanowi koszt własny gminy.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót