GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

logotyp programu
Opublikowane dn. 14-03-2023

Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem informuje, że pozyskał środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w kwocie 49.801 zł. Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Solidarnościowy

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Dofinansowanie: 49 801 zł

  Całkowita wartość: 49 801 zł

Przewidywana liczba uczestników Programu to 4 osoby, w tym:

· 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

· 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Udział w Programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do tut. GOPS.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Nowa 3, 23-145 Wysokie. Dokumenty można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: gopswysokie@ugwysokie.pl

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1)        posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej [1] ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2)        posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

3)        wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.


 
[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).     
Autor: Gmina Wysokie
Powrót