Aktualności

sala konferencyjna
Opublikowane dn. 10-01-2023

XLI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wysokie VIII

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XLI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 13 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

 

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/210/2021 Rady Gminy Wysokie z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
  8. Zamknięcie obrad XLI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

       Andrzej Deruś

                                                       

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót