GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

logotypy programu
Opublikowane dn. 07-11-2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2023

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia następującym osobom, w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Osoby zainteresowane udziałem w ww. Programie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wysokiem.

W związku z zamiarem złożenia wniosku na środki finansowe na realizację  rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem uprzejmie prosi osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie o  kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wysokiem, ul. Nowa 3

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Gmina składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia następującym osobom, w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

1.    dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2.    osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:

a.    o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b.    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c.    traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Udział w Programie jest bezpłatny.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Program, będzie realizowany od stycznia 2023 r. do końca grudnia 2023 roku.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1.    posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2.    posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

3.    wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Zakres pomocy może obejmować np.:

a.    wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

b.    wyjście, powrót oraz/lub dojazdy na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

c.    pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu;

d.   asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów)

e.    towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków,

f.     podtrzymywanie uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowanie jej do współpracy z członkami rodziny)

b.    wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi,
w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego, nawiązanie kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

c.    korzystanie z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi pod numerem 84 680 62 47 lub informację drogą email na adres: gopswysokie@ugwysokie.pl w terminie do 09.11.2022 r.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót