GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

sala konferencyjna
Opublikowane dn. 21-09-2022

XXXVII sesja Rady Gminy Wysokie VIII

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXXVII sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 28 września 2022 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXVI sesji Rady Gminy Wysokie.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wysokie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/114/2020 Rady Gminy Wysokie z dnia 8 maja 2020r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy Wysokie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy Wysokie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy Wysokie.

13. Zapoznanie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.

16. Zapytania i wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Wysokie.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

 

       Andrzej Deruś

                                              

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót