GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

sala obrad
Opublikowane dn. 22-06-2022

XXXVI sesja Rady Gminy Wysokie VIII

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXXVI sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXV sesji Rady Gminy Wysokie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy za rok poprzedni i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Wysokie.
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy za rok 2021 i zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2021 oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wysokie z wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wysokie.
 10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wydanej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Wysokie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wysokie z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zlecenie przeprowadzenia kompletnej procedury uzyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. „Białych Certyfikatów”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Wysokie prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2315L Kolonia Guzówka – Elizówka od km 0+000 do km 0+640 na terenie Gminy Wysokie. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/2022  Rady Gminy Wysokie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wysokie w 2022 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na terenie gminy Wysokie na rok szkolny 2022/2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Wysokie.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

 

       Andrzej Deruś

                                                       

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót