GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

sala konferencyjna
Opublikowane dn. 24-03-2022

XXXIV sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXXIV sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 31 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem (dolna sala gimnastyczna).

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości  w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Wysokie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wysokie w 2022 roku.

11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem za rok 2021 oraz sprawozdanie z „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wysokie za lata 2016-2022”.

12. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Wysokie oraz komisji stałych Rady Gminy Wysokie za 2021 r.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Wysokie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

       Andrzej Deruś

                                                      

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559) zawiadomienie niniejsze  o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału  w posiedzeniu Rady.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót