GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

ludzie
Opublikowane dn. 02-02-2022

Zawiadomienie o Konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw: Giełczew Pierwsza, Giełczew Druga i Giełczew Kolonia

Wójt Gminy Wysokie Zarządzeniem Nr 9/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. powołał komisję konsultacyjną w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Giełczew (urzędowa nazwa Giełczew) w sołectwie Giełczew Pierwsza, sołectwie Giełczew Druga i sołectwie Giełczew Kolonia w sprawie zmiany nazwy miejscowości.

Konsultacje obejmują obszar miejscowości Giełczew (urzędowa nazwa) i zostaną przeprowadzone w dniach od 03 lutego 2022 do 16 lutego 2022 r. w sołectwie Giełczew Pierwsza, Giełczew Druga i Giełczew Kolonia.

Celem konsultacji jest uporządkowanie nazw poszczególnych miejscowości tj. Giełczew Pierwsza, Giełczew Druga oraz Giełczew Kolonia, które w obecnym stanie prawnym nie istnieją jako odrębne miejscowości a jedynie jako części składowe miejscowości Giełczew. Generuje to wiele problemów i nie jest zgodne z najnowszymi regulacjami prawnymi. Zgodnie z ustawą podmioty, które wykonują zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane używać urzędowych nazw miejscowości ustalonych zgodnie z ustawą. Każda miejscowość (i jej nazwa) ustalona zgodnie z ww. ustawą i ujęta w wykazie urzędowych nazw miejscowości posiada identyfikator SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości) nadany zgodnie z przepisami ustawy. Nie może być sytuacji, w której miejscowość do której są nadawane numery porządkowe nie jest oznaczona identyfikatorem SIMC na co wskazuje również rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012 poz. 125), gdzie zapisane jest, że danymi ewidencji dotyczącymi miejscowości są m.in. urzędowe nazwy miejscowości i ich rodzaje.

Obecnie miejscowość Giełczew istnieje jako nazwa urzędowa, jednak faktycznie składa się z trzech sołectw: Giełczew Pierwsza, Giełczew Druga i Giełczew Kolonia. Osoby z poszczególnych sołectw od wielu lat posługują się właśnie tymi nazwami, jak również funkcjonują one w licznych dokumentach, którymi posługują się mieszkańcy. Mieszkańcy w/w sołectw są przyzwyczajeni i przekonani, że mieszkają i funkcjonują w miejscowościach Giełczew Pierwsza, Giełczew Druga i Giełczew Kolonia, takie nazwy widnieją w ich dokumentach meldunkowych. Są przywiązani do tych nazw, które w istocie funkcjonują od wielu lat.

Aby uchronić mieszkańców przed utrudnieniami związanymi z nazwą miejscowości Wójt Gminy podjął działania z urzędu w celu ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Giełczew Pierwsza i Giełczew Kolonia, zmianie rodzaju miejscowości Giełczew Druga oraz zniesieniu nazwy Giełczew. Jedyną drogą prawną zmiany nazwy miejscowości jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami.

Konsultacje mają charakter głosowania na kartach, które będzie można pobrać u poszczególnych sołtysów. Uprawnieni do głosowania są wszyscy pełnoletni mieszkańcy miejscowości Giełczew (urzędowa nazwa) sołectw: Giełczew Pierwsza, Giełczew Druga oraz Giełczew Kolonia.

1.      Konsultacje przeprowadzone będą przez oddanie głosu na karcie konsultacyjnej poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie:

1)      „czy jesteś za ustaleniem nazwy Giełczew Pierwsza (rodzaj miejscowości – wieś) obejmującej obszarem sołectwo Giełczew Pierwsza – TAK, NIE”

2)      „czy jesteś za ustaleniem nazwy Giełczew Kolonia (rodzaj miejscowości – wieś) obejmującej obszarem sołectwo Giełczew Kolonia – TAK, NIE”

3)   „czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Giełczew Druga (cz. wsi Giełczew) na Giełczew Druga (rodzaj miejscowości – wieś) obejmującej obszarem sołectwo Giełczew Druga – TAK, NIE”

4)      „czy jesteś za zniesieniem nazwy miejscowości Giełczew (rodzaj miejscowości – wieś) – TAK, NIE”.

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości po zakończeniu głosowania.

Na rozstrzygnięcie decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie miała wpływ frekwencja mieszkańców i wypowiedzenie się we wszystkich zadawanych pytaniach.

Dziękuję z góry za poważne potraktowanie problemu i liczny udział w konsultacjach. 

 

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          Dorota Dobrzyńska

                                                                                                          Wójt Gminy Wysokie

Autor: Gmina Wysokie
Powrót