GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Osoba na wózku inwalidzkim i asystent
Opublikowane dn. 19-10-2021

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ- edycja 2022

W związku z ogłoszeniem resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

CEL PROGRAMU:

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

ADRESACI PROGRAMU:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
    1. o stopniu znacznym lub
    2. o stopniu umiarkowanym albo
    3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności czy też podejmowaniu aktywności społecznej. Celem Programu jest także przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu wyżej wymienionych osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarze­niach społecznych.

W czasie realizacji usługi asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 ze zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

Gmina Wysokie planuje przystąpić w 2022 roku do realizacji przedstawionego wyżej Programu. Mając na względzie powyższe, zwracamy się do zainteresowanych mieszkańców Gminy Wysokie o zgłaszanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem chęci udziału w tymże Programie.

Jednocześnie, z uwagi na określony dla gmin do 22 października 2021r. termin składania wniosków o dofinansowanie – prosimy o wstępną deklarację w terminie do 21 października br. osobiście, telefonicznie pod nr 84 680 62 47, 513805426, 513807132 lub email: gopswysokie@ugwysokie.pl

UCZESTNIK PROGRAMU ZA USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI.


Więcej informacji:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Autor: Gmina Wysokie
Powrót