GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Przybory szkolne i napis STYPENDIA SOCJALNE
Opublikowane dn. 30-08-2021

Stypendia socjalne na rok szkolny 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem informuje o możliwości składania wniosków o stypendia socjalne na rok szkolny 2021/2022.

 
KOMUNIKAT
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem informuje o możliwości składania wniosków o stypendia socjalne na rok szkolny 2021/2022
 
Wnioski można pobrać w GOPS Wysokie. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w okresie od 1 września 2021 r. do 15 września 2021r. 
 
Kryterium dochodowe:
  • dla osoby w rodzinie 528 zł
  • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego 308 zł


Stypendia szkolne przysługują:

  • uczniom szkól publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkól artystycznych o uprawnieniach publicznych szkól artystycznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych — do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,
  • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych — do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • Stypendium szkolne nie przysługuje: uczniom klas zerowych. 
W przypadki przyznania stypendium szkolnego w formie rzeczowej wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia imiennych rachunków (faktur) lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.
 
Wypłata przyznanego stypendium następuje do wysokości udokumentowanych wydatków poniesionych na cele edukacyjne.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: 84 680-06-247, 513-805-426, 513-807-132 
 
Autor: Gmina Wysokie
Powrót