GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Kobieta na wózku rozmawiająca z mężczyzną przy stole
Opublikowane dn. 20-05-2021

Ogłoszenie naboru - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem.

Program realizowany będzie od miesiąca czerwca 2021r. do 31.12.2021r.
 
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  przy wykonywaniu  czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.
Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc,  czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 2 mieszkańców gminy Wysokie w podziale na:
  • osoby dorosłe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub orzeczeniem równoważnym do ww.
 
Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

 

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem. Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością ze wsparcia asystenta jest złożenie karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
 
  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
  2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

 

Karty zgłoszeniowe należy składać od 26 maja 2021r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem ul. Nowa 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 (tel. kontaktowy  84 680 62 47) lub elektronicznie na adres: gopswysokie@ugwysokie.pl

 O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.


Pliki do pobrania:

Ikona docx Wzór karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 (załącznik nr 8 do Programu), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.37 KB]

Ikona docx Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.82 KB]

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
NAZWA PROGRAMU Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja - 2021
DOFINANSOWANIE 24.480,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 24.480,00 zł

Plakat DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO NAZWA PROGRAMU Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja - 2021 DOFINANSOWANIE 24.480,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 24.480,00 zł

 
Autor: Gmina Wysokie
Powrót