r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności

Urząd Stanu Cywilnego

Podstawy prawne, wzory obowiązujących wniosków, dane teleadresowe

Urząd Stanu Cywilnego
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r Prawo o aktach stanu cywilnego (tj: Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.);
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj: Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.)
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 14 tel: 84 6806206 w.36
Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiem oprócz zadań własnych wyszczególnionych dla danego stanowiska, realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone jednostce samorządu terytorialnego, między innymi:
 1. Rejestracja zdarzeń, mających wpływ na stan cywilny: urodzenia, małżeństwo, zgon.
 2. Wpisanie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru (transkrypcja).
 3. Rejestracja zdarzeń, mających wpływ na stan cywilny osoby, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane .
 4. Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego.
 5. Dokonywanie zmian, mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego: sprostowanie, uzupełnienie.
 6. Uznawanie wyroków zagranicznych sądów, dotyczących aktów stanu cywilnego.
 7. Wydawanie zaświadczeń, stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ślub konkordatowy).
 8. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami Polski.
 9. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 10. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.
 11. Przyjmowanie oświadczeń w sprawie imion i nazwisk dzieci.
 12. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 13. Postępowanie w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
 14. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
 15. Odtwarzanie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.
 
Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1.03.2015 r /art. 44 ust. 5, 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r Prawo o aktach stanu cywilnego –
tj: Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm./, wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym  składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, tzn. nie musi to być urząd stanu cywilnego, w którym jest przechowywany akt stanu cywilnego. W takim jednak przypadku należy zgłosić się do kierownika USC, u którego chce się uzyskać odpis, kilka dni wcześniej, aby ten mógł wysłać stosowne zlecenie migracji aktu do właściwego USC. Z chwilą umieszczenia aktu w Rejestrze Stanu Cywilnego w SRP, odpis może zostać wydany zainteresowanej osobie.
 
Odpis aktu stanu cywilnego  wydaje się osobie, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
 
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (do pobrania)
 
Dokumenty potrzebne do:
rejestracji urodzenia :
 od 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014  (Dz. U. z 2014 r, poz. 1741), na podstawie której rejestracji urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zdarzenia(czyli tam,  gdzie nastąpiło urodzenie), na podstawie karty urodzenia i dowodu osobistego osoby zgłaszającej.
rejestracji małżeństwa:
osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo wyznaniowe muszą udać się do wybranego przez siebie kierownika urzędu stanu cywilnego, który wyda zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,  złożyć przed nim: pisemne zapewnienie o nie istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zezwolenie na zawarcie małżeństwa-jeżeli dana osoba jest cudzoziemcem. Nupturienci powinni okazać dowody tożsamości.
rejestracji zgonu:
osoba zgłaszająca zgon powinna okazać swój dokument tożsamości dla stwierdzenia uprawnień do zgłoszenia zgonu,  kartę zgonu, wystawioną przez lekarza bądź uprawniony do tego podmiot, dowód osobisty osoby zmarłej.
 
Wszelkich informacji dotyczących załatwienia sprawy w USC w Wysokiem oraz potrzebnych dokumentów można uzyskać poprzez kontakt osobisty, drogą e-mail  bądź telefoniczny:  telefon: /84/ 6806206 w. 36, e-mail: ug@ugwysokie.pl; beata.sagan@ugwysokie.pl      
 
WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software