r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Samodzielne stanowisko ds. dowodów osobistych, dzialalności gospodarczej i obrony cywilnej

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

I

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity : Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm); ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - )tekst jednolity : Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.;) ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej -tj:  Dz.U. z 2016 r. poz. 1827.

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Samodzielne stanowisko ds. dowodów osobistych, działalności gospodarczej i obrony cywilnej

III

Wymagane wnioski

 • Wniosek o wydanie jednorazowego(ych) zezwolenia(ń) na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w czasie imprezy

IV

Wymagane załączniki

 • Dowód opłaty za wydanie zezwolenia
 • - kserokopię    posiadanego    zezwolenia     na     sprzedaż     napojów    alkoholowych    wraz    

     z kserokopią dokonania  opłaty  za  jego korzystanie.

     (W przypadku  zezwolenia   wydanego   przez  Wójta Gminy Wysokie  wystarczy podać  tylko numer zezwolenia 

   - zgodę organizatora imprezy – oryginał.

  - Pełnomocnictwo   (w  przypadku  ustanowienia)   wraz  z  opłatą   skarbową   za   udzielenie  pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

V

Dokumenty do wglądu

 • Stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy przedsiębiorców)

Uwaga: nie dotyczy wniosków złożonych przez Ochotnicze Straże Pożarne

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni
 • Zaświadczenie można odebrać osobiście lub za pośrednictwem poczty zgodnie z życzeniem petenta. Uwaga: Zgodnie z art. 35 § 5 kodeksu postępowania administracyjnego do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższym terminie zawiadamia się strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

VII

Opłaty

 • Opłata  za  jednorazowe  zezwolenie  wnoszona jest na rachunek gminy  przed wydaniem zezwolenia  

     w wysokości:

     43,75 zł. – na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

     43,75 zł. – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

   175,00 zł. – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

VIII

Tryb odwołania

 • Przysługuje przy odmowie dokonania zmiany. Odwołanie od decyzji o odmowie dokonania zmian we wpisie wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

IX

Uwagi

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów (wymienionych w Karcie informacyjnej) lub też błędnych, niekompletnych wypełnień Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie uzupełnienie braków formalnych w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 

Załączniki:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych

 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software