r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Samodzielne stanowisko ds. dowodów osobistych, dzialalności gospodarczej i obrony cywilnej

Wydawanie dowodów osobistych

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 391);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych , ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212)

2. Miejsce załatwienia sprawy:

 Pokój nr 10, tel: 846806206 wew. 39

3. Wymagane wnioski:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego (do pobrania)

 • jedna kolorowa fotografia (taka jak do nowego paszportu), wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wym. 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2–4 ustawy

4. Wymagane załączniki:

brak

5. Dokumenty do wglądu:

 • Dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

6. Termin załatwiania sprawy:

30 dni

7. Opłaty:

brak

8. Tryb odwołania:

brak

9. Uwagi:

 • Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
 1. osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
 4. osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
 • Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
 1. upływu terminu ważności dowodu osobistego;
 2. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany adresu zameldowania;
 3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wi-zerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudnia-jącym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 4. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 5. przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 • Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:
 1. co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;

 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software