r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

23-02-2021

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 26 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Wysokie (sala ślubów).

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wysokie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2022 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wysokie w 2021 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości położonych w miejscowości Giełczew Pierwsza oraz Józefin.

11. Zamknięcie obrad XXIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                                                                                                               Andrzej Deruś

                                                                                               

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r, poz. 713 ze zm.) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software