r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XVIII sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

08-06-2020

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XVIII sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem (dolna sala gimnastyczna).

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni. 
 6. Debata nad raportem o stanie gminy za rok poprzedni i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Wysokie.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 i zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2019 oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wysokie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 9. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wysokie.
 10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wydanej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Wysokie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wysokie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wysokie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na terenie Gminy Wysokie na rok szkolny 2020/2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wysokie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wysokie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/114/2020 Rady Gminy Wysokie z dnia 8 maja 2020 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie.
 19. Przedstawienie oceny zasobów pomocy Społecznej za rok 2019.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Informacja Wójta Gminy z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Wysokie.

                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                                                                                                                           Andrzej Deruś

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r, poz. 713) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software