r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XIX sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

11-09-2020

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XIX sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 18 września 2020 r. (piątek) o godz. 9.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wysokiem.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XVIII sesji  Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
7. Zapoznanie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wysokie”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2019 Rady Gminy Wysokie z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Wysokie pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Wysokie prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2316L Maciejów Nowy- Żabno- Wierzchowina na terenie gminy Wysokie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego na realizację zadania publicznego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Informacja Wójta Gminy z pracy od ostatniej sesji rady Gminy.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Wyjazd na teren Gminy Wysokie – Sprawdzenie stanu dróg i inwestycji.
22. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy Wysokie.
 

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                                                                                                                                              Andrzej Deruś

 

                                                                                               

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r, poz. 713) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software