r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

VIII sesja Rady Gminy Wysokie VIII Kadencji

23-05-2019

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że VIII sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 30 maja 2019r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni.
4. Debata nad raportem o stanie gminy za rok poprzedni i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Wysokie.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 i zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2018 oraz przedstawienie  opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wysokie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
7. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
8. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wydanej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wysokie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
13. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wysokie oraz określenia granic ich obwodów na okres od dnia    1 września 2019 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Wysokie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem.
18. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy Wysokie.

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                                                                                                                        Andrzej Deruś

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r, poz. 506) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software