r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

04-08-2019

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) informujemy, że jest możliwe uzyskanie pomocy żywnościowej w formie paczek składających się z artykułów żywnościowych.

Pomoc żywnościowa kierowana będzie do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku oraz spełniają kryteria określone: w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm./ w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy
w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności
w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej i spełniają 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy tj:

  • nie więcej niż 1.402,00 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • nie więcej niż 1.056,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

Osoby i rodziny spełniające w/w wymogi wymagające wsparcia w postaci pomocy
żywnościowej powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wysokiem ul. Nowa 1, celem wypełnienia stosownych dokumentów.
Osoby, które dotychczas otrzymały żywność z Podprogramu 2018 i nadal chciałyby korzystać z w/w pomocy powinny ponownie zgłosić się do GOPS.

Zgłoszenia przyjmowane będą w miesiącu sierpniu 2019r.

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 84 680 62 47
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software