r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie nieruchomości, inwestycji i obronności.

19-02-2016

Stanowisko: Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji

WÓJT GMINY WYSOKIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W REFERACIE NIERUCHOMOŚCI, INWESTYCJI I OBRONNOŚCI
 
I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Wysokie
ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie
II. Stanowisko:
Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji
III. Kandydat przystępujący do naboru powinien spełniać następujące wymagania:
1. Wymagania konieczne do podjęcia pracy na wolnym stanowisku:
a) wykształcenie wyższe - preferowany profil: budownictwo ogólne, architektura,
b) umiejętność analizowania dokumentacji technicznej- projektów budowalnych,
c) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
- ustawy Prawo budowlane,
- ustawy Prawo zamówień publicznych,
- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- ustawy o samorządzie gminnym.
d) obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) niekaralność,
g) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
2. Wymagania dodatkowe:
a) co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu czynności z zakresu zadań określonych w naborze,
b) posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
c) biegła obsługa komputera (m.in. pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych,
d) prawo jazdy kategorii B,
e) umiejętność samodzielnej pracy, operatywność, komunikatywność i dyspozycyjność,
f) kreatywność w działaniu i tworzeniu poprawnych relacji interpersonalnych,
g) umiejętność zachowania życzliwości i uprzejmości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami i interesantami.
IV. Warunki pracy na stanowisku:
1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Gminy Wysokie, ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie,
2. Czas pracy: pełny wymiar czasu pracy- przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
3. Forma zatrudnienia- umowa o pracę,
4. Brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
5. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych( Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wysokie,
6. Praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
1. Gospodarka przestrzenna:
1) Przygotowanie materiałów do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
2) Przygotowanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.
3) Koordynacja i obsługa zadań związanych z uzgodnieniami projektu zmiany planu oraz wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4) Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów.
5) Prowadzenie i aktualizacja rejestru planu zagospodarowania przestrzennego.
6) Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
7) Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
8) Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego.
9) Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Gospodarka komunalna:
1) Administrowanie, gospodarowanie, zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami.
2) Zmiany lokali.
3) Zarządu nieruchomościami wspólnymi.
4) Egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej.
5) Naliczanie stawek czynszu i opłat za lokale i nieruchomości.
6) Opieka i zarządzanie cmentarzami wojennymi i mogiłami na terenie gminy.
7) Tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych.
3. Inwestycje gminne:
1) Przygotowywanie inwestycji pod względem formalno-prawnym przed przystąpieniem do ich realizacji, i prowadzenie inwestycji gminnych.
2) Rozliczanie finansowe i rzeczowe inwestycji gminnych.
3) Udział w odbiorach inwestycji gminnych i ich organizacja.
4) Bieżąca współpraca z wykonawcami dokumentacji technicznych, wykonawcami inwestycji i inspektorami nadzoru budowlanego realizowanych inwestycji gminnych.
5) Przygotowywanie we współpracy z Radcą Prawnym projektów umów na realizację inwestycji gminnych.
6) Planowanie, prowadzenie, koordynacja i nadzór nad inwestycjami i robotami budowlanymi realizowanymi przez Gminę.
7) Potwierdzanie faktur inwestycyjnych pod względem merytorycznym.
8) Przygotowywanie projektów uchwał związanych z realizacją inwestycji.
9) Odbiór i przekazywanie do użytkowania inwestycji gminnych i przechowywanie dokumentacji prowadzonej inwestycji.
10) Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego w zakresie prowadzonych spraw.
VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
1. Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy o pracownikach samorządowych- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wysokie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.
VII. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny;
2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie;
6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje;
7. Pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
 
VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową do Sekretariatu Urzędu Gminy Wysokie, ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie, pokój nr 12 do dnia 03.03.2016 r., do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji”.
2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie oznaczonym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone adresatom.
3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wysokie.
4. Dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, będą do odbioru w sekretariacie Urzędu, w godzinach pracy.
5. Kandydat wyłoniony w naborze przed zatrudnieniem zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.
 

 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software