r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Nowe fundusze
Zdjęcie Artykułu

Projekt “Twój lepszy start” - Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

21-12-2016

Projekt „Twój lepszy start” RPLU.09.01.00-06-0077/15 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 150 osób w wieku 30 lat i więcej , zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez udział w programie aktywizacji zawodowej obejmującej poradnictwo zawodowe, IPD, szkolenia zawodowe, staże oraz pośrednictwo pracy.
Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym, w tym osoby bezrobotne i rolnicy i/lub ich domownicy zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne zamierzający odejść z rolnictwa, w tym w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby w wieku powyżej 50 lat, osoby długotrwale bezrobotne.
W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy – wsparcie skierowane będzie do osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zakres oferowanego wsparcia:
 1. Indywidualne doradztwo zawodowe, w tym opracowanie IPD (3 spotkania x 2 h)
 1. Grupowe doradztwo zawodowe (24 h)
 2. Szkolenia prowadzące do nabycie, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (po 2 grupy każde szkolenie):
  • Kelner-barman z egzaminem zewnętrznym (200h)
  • Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym (200h)
  • Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej z uprawnieniami do montażu instalacji solarnych (208h)
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami SEP z egzaminem zewnętrznym (180h)
  • Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E/140h (140h)
 3. Staże zawodowe (3 miesiące)
 4. Pośrednictwo pracy (150 osób x 2h)
 5. Bon na zasiedlenie (dla 3 osób) – do 5 000 zł
Zapewniamy:
 • profesjonalne szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż
 • catering podczas szkoleń.
Łączna wartość projektu – 1 998 003,60 zł, w tym dofinansowanie 1 898 103,42 zł.
Szczegółowych informacji udzielają:
Biuro Projektu
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin
tel. 81 710 19 00 wew. 2, 516 283 452
 
Lokalny Ośrodek Szkoleniowy w Chełmie
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel. 82 563 24 29
 
Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Łukowie
ul. Międzyrzecka 72 C, pok. 5
tel. 25 797 20 75
 
REKRUTACJA OD 18 SIERPNIA 2016 ROKU.
ZAPRASZAMY!!!
Powrót
Serwis Regionalny Programu Województwa Lubelskiego
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 
 
Lokalna Grupa Działania "Kraina Wokół Lublina"
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software