r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Informacja Wójta Gminy Wysokie o zbliżających się wyborach do izb rolniczych

24-07-2019

28 lipca 2019 roku w godzinach od 8.00 do 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysokiem odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych.

Prawo do głosowania wyborach mają członkowie izby, którymi są osoby płacące podatek rolny na terenie działania izby. Izby rolnicze zostały reaktywowane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1027), posiadają osobowość prawną a terenem ich działania jest obszar województwa. Wybory do rad powiatowych izb rolniczych odbywają się co 4 lata.
Głównym celem i podstawowym zadaniem izb jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowania interesów zrzeszonych w nim członków. Ponadto izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.
Do zadań izb, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych, należy w szczególności:
 
  • sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
  • występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów,
  • prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych,
  • prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej,
  • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców,
  • doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów,
  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej,
  • podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie.
 
Izby mogą ponadto wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej, a także realizować zadania przekazane w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o izbach rolniczych). Zadania zlecone izbom są wykonywane przez nie po zapewnieniu koniecznych środków finansowych przez administrację rządową lub samorządową.
Finanse izb: Zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych - dochody izb pochodzą głównie z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.
 
 
Kandydaci z gminy Wysokie do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej:
 

Deruś Andrzej

Flis Radosław Przemysław

Pop Krzysztof

Rycerz Krzysztof Mirosław

Stanicki Marek Jerzy

Staszewski Janusz Stanisław
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software