r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Informacja dla rolników

08-02-2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje, że zabroniony jest obrót zwierzętami „leżącymi i pourazowymi”, transportowanie ich do rzeźni oraz na punkty skupu zwierząt.

Zasady w tym zakresie regulują następujące przepisy:
  1. Rozdziału I załącznika I rozporządzenia rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97;
  2. Rozdziału VI sekcja I załącznik II do rozporządzenia nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego;
  3. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
  4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002.
Wymienione powyżej akty prawne dotyczą wszystkich zwierząt gospodarskich, a w szczególności bydła. Powyższe przepisy stanowią, że w przypadku zwierząt niezdolnych do transportu, należy przeprowadzić ubój z konieczności w gospodarstwie, przez uprawnioną osobę w obecności urzędowego lekarza weterynarii.  W przypadku braku możliwości przeprowadzenia uboju z konieczności zwierzę to powinno być poddane eutanazji przeprowadzonej przez lekarza weterynarii oraz przekazanie do upoważnionego do tego zakładu utylizacyjnego. 

W żadnym przypadku zwierzęta „leżące i pourazowe” nie mogą być transportowane do rzeźni ani na punkty skupu zwierząt. 

Załącznik:
pdf Informacja dla rolników

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software