r. Imieniny:
Wyszukiwarka

Projekt „Aktywni 60+ w Gminie Wysokie” realizowany jest od 1.10.2018 r. do 30.09.2020 r. przez Gminę Wysokie,

Plakatwspółfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Całkowita wartość projektu: 591 240,00 zł Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 547 080,00 zł

Cel główny projektu: Wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla 20 osób (w tym 12K i 8M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym po 60 roku życia, z terenu gminy Wysokie, do dnia 30 września 2020 r.

Grupę docelową projektu stanowi 20 osób, w tym 12K i 8M wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku po 60 roku życia z terenu gminy Wysokie, mieszczące się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Oferta zajęć w ramach projektu:

 1. Zajęcia cykliczne w klubie seniora i zagospodarowanie czasu wolnego:
 • spotkania z dietetykiem/lekarzem,
 • warsztaty kosmetyczne z zakresu pielęgnacji urody,
 • nordic walking,
 • aerobic, joga,
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem urządzeń do ćwiczeń,
 • poradnictwo prawne i wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z obsługi komputera i korzystania z Internetu,
 • warsztaty taneczne, kulinarne, artystyczne i teatralne, rękodzieło.
 • Zajęcia kulturalno – społeczne w klubie seniora:
 • spotkania integrujące z członkami rodzin,
 • spotkania okolicznościowe: opłatkowe, wielkanocne, andrzejkowe,
 • wieczorki taneczne, seanse filmowe,
 • spotkania połączone z grami towarzyskimi,
 • wyjazdy do kina/teatru do Lublina,
 • wyjazd do Nałęczowa i Kazimierza Dolnego.

 Udział w zajęciach w ramach projektu jest bezpłatny. Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się zakup niezbędnych urządzeń i wyposażenia pod działalność klubu seniora.

AKTYWNI 60+ w Gminie Wysokie
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software